Els projectes de treball són un recurs didàctic a l’escola que ens permeten que cada alumne pugui aprendre al seu ritme, per tant podrà fer les activitats segons el seu nivell de capacitat.
Normalment el tema dels projectes de treball el trien els alumnes, partim d’una hipòtesi que elaborem entre tots i haurem d’arribar a una conclusió i a uns coneixements amb diferents recursos que els mestres haurem de posar al seu abast.
Aquí presentem uns projectes per a diferents edats i per a diferents temes.
Es poden treballat per nivells, fins i tot, tota l’escola pot fer el mateix projecte, la qual cosa implica un treball a diferents nivells, diversificació de recursos i d’informació.
El punt de partida sempre haurà de ser allò que l’alumne sap del tema de treball.
Les fitxes que presentem ens serveixen de guió per al treball, lògicament durant la seva execució en poden sorgir d’altres.